University of FloridaSolutions for Your Life
 

FPS-577: Tetrazygia bicolor Florida Tetazygia, West Indian Lilac

Figure 1. Florida tetrazygia