University of FloridaSolutions for Your Life
 

ENH-633: Pinus strobus 'Fastigiata': 'Fastigiata' Eastern White Pine

Figure 3. Foliage