University of FloridaSolutions for Your Life
 

FPS489: Polyscias pinnata Balfour Aralia

Figure 3. Foliage of balfour aralia