University of FloridaSolutions for Your Life

ENH-633: Pinus strobus 'Fastigiata': 'Fastigiata' Eastern White Pine

Figure 1. Middle-aged Pinus strobus 'Fastigiata': 'Fastigiata' Eastern White Pine