University of FloridaSolutions for Your Life

FPS489: Polyscias pinnata Balfour Aralia

Figure 3. Foliage of balfour aralia