Pi bon fason pou granmoun (kap pran swen lòt moun) lave men yo1

Amy Simonne 2

Lave men enpòtan pou redwi transfè jèm mikwòb ki soti nan matyè fekal oswa poupou pou ale nan bouch, ki ka lakoz maladi. Timoun piti ak granmoun aje yo gen mwens kapasite pou yo konbat jèm mikwòb pase lòt kategori moun. Kòm moun kap pran swen moun ou ka ede diminye risk maladi ki ka pwopaje nan anviwònman ki gen anpil moun lè w swiv bon jan metòd pou lave men w.

 1. Si w pral kwit manje, retire tout bijou sou ou, ou ka sèlman kite bag maryaj ki senp oswa ki pa gen pyè leve.

 2. Itilize savon ak dlo k ap koule.

 3. Lave men w ak bra w ak savon pandan 20 segond. (longè chante bòn anivèsè a 2 fwa).

 4. Lave do men w ak bra w, fant dwèt yo epi fwote anba zong yo ak yon bwòs zong, si sa nesesè.

 5. Rense men w ak bra w anba dlo k ap koule soti nan wobinè/tiyo

 6. Sèvi ak yon sèvyèt an papye (ki sanble ak napkin) pou fèmen tiyo a. Seche men w ak bra w ak yon sèvyèt an papye epi jete l. Si w itilize sanitayzè (hand sanitizer), ou ka itilize l touswit apre etap sa.

Lave men w anvan w:

 • Manje ak kwit manje

 • Manyen istansil ou sèvi pou w manje oswa kwit manje

 • Prepare manje oswa fè lèt pou ti bebe

 • Manyen manje ki gentan pare pou moun manje

 • Sèvi manje

Lave men w apre w:

 • Sot nan twalèt

 • Fin kouvri nen w oswa bouch ou pandan w tap touse oswa estènen

 • Manyen manje ki poko kwit

 • Chanje kouchèt

 • Sot regle aktivite deyò oswa nan lari

 • Fè tout lòt aktivite ki fè men w sal.

Footnotes

1. This document is FCS8782-HAI, one of a series of the Department of Family, Youth and Community Sciences, UF/IFAS Extension. Original publication date March 2020. Visit the EDIS website at https://edis.ifas.ufl.edu for the currently supported version of this publication.
2. Otè: Amy Simonne, Ph.D., Pwofesè, Depatman Syans Fanmi, Jenès ak Kominote; UF/IFAS Ekstansyon, Gainesville, Florid 32611. Jason Green, Ilistratè. Hope N. Crawford, Grafis. Revize mas 2020. Evalyatè yo: Linda B. Bobroff, Ph.D., RDN, Pwofesè, Depatman Syans Fanmi, Jenès ak Kominote; Elizabeth T. Gorimani, M.S., Ajan vilgarizasyon I., UF/IFAS Ekstansyon Gadsden County, Pamela S. McMahon, Ph.D., Konferansye, Depatman Syans Alimantè ak Nitrisyon, Susan Rachles, M.S., Ansyen ajan vilgarizasyon III, UF/IFAS Ekstansyon Desoto County; UF/IFAS Ekstansyon, Gainesville, Florid 32611.

Publication #FCS8782-HA

Date: 2020-03-24
Simonne, Amarat
Family Youth and Community Sciences

Related Topics

Translation

Contacts

 • Amarat Simonne